top of page

DE ORGANISATIE


Om als school door de overheid erkend te worden en subsidie te verkrijgen is er een formele, aansprakelijke rechtspersoon. Voor SPILcentrum Mimosaplein is dit Stichting de Vrijeschool Eindhoven Zuid, aangesloten bij de “Vereniging van Bijzondere Scholen en het Platform voor Eénpitters”.

De directie

De directie voert het beleid vanuit het bestuur uit. Het managementstatuut regelt de relatie tussen bestuur en directie.

Het bestuur

RSIN 54.81.867

De meest belangrijke taak van het bestuur is toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg van de school. Ze bewaakt de eigenheid van onze school en stelt standaarden vast die de kwaliteit voldoende waarborgen. Tegelijk laten ze ruimte voor de inhoudelijke keuzes van de directie en team. Het bestuur bevraagt de directie op zijn procesgang om kwaliteit te bepalen, te borgen en te verbeteren, stelt op voordracht van de sollicitatiecommissie en de directie nieuwe personeelsleden aan, waakt ervoor dat er een gezond financieel klimaat heerst en stelt via de jaarlijkse begroting budgetten vast.

 

Bestuursleden

Peter Schleijpen; voorzitter, organisatie

Rob Stam; penningmeester

Mirjam Langenbach, secretaris

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen, de vergaderdata vindt u in de jaarkalender die de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar krijgen. Veranderingen van dit schema verschijnen op de website. De vergaderingen zijn niet openbaar. Aanwezigheid tijdens één van de vergaderingen kan alleen met toestemming van de voorzitter van het bestuur.

Mailadres van het bestuur is bestuur@vbs-deregenboog.nl

 

De Toezichthouder

De Toezichthouder is door het bestuur aangesteld als toezichthouder. Zijn  taak is het bestuur te controleren op zaken als

- Code van goed bestuur

- Financiën

- Realisatie strategische beleidsdoelen

 

De toezichthouder is: Teun Vermeer

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft als wettelijk orgaan formeel medezeggenschap over het beleid vanuit het bestuur. Ze vertegenwoordigt het personeel en de ouders/verzorgers. Daarom bestaat de huidige MR uit 4 ouders/verzorgers en 4 leerkrachten, geheel volgens de wettelijke richtlijnen.

 

Afgevaardigden namens de ouders/verzorgers (oMR):

Ditmar Willemse

Michèle Houben

Arthur de Beaumont

Vacature


Afgevaardigden namens de werknemers:

Michiel Bakker (voorzitter)

Sjerede Noordergraaf (secretaris)

Roos Kerkhof, Groepsleerkracht

Annelies Roefs, Leerkrachtondersteuner

Contact:

Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar mr@vbs-deregenboog.nl

 

Medezeggenschapsreglement:

De relatie tussen bestuur en MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut. De taak van de MR is vierledig:

  1. In door regelgeving vastgelegde onderwerpen geeft de MR aan het bestuur instemming over nieuw te formuleren beleid. In de regel geeft de oudergeleding instemming wanneer de personeelsgeleding adviesrecht heeft of geeft de oudergeleding advies waarna de personeelsgeleding kan instemmen.

  2. De MR adviseert afhankelijk van de onderwerpen het bestuur over nieuw te formuleren beleid.

  3. De MR controleert of het bestuur het vastgestelde beleid uitvoert. Waar ouders/verzorgers twijfelen aan een juiste uitvoering van het beleid is ze voor ouders/verzorgers en personeel aanspreekpunt.

  4. De MR adviseert en spreekt het bestuur aan wanneer zij meent dat de schoolsituatie daarom vraagt.

 

Vergaderingen:

De MR maakt bij aanvang van het schooljaar een vergader planning met minstens 6 overleg-vergaderingen waarbij directie en/of bestuur aanschuift. De data van deze vergaderingen zijn voor ouders en personeel zichtbaar in Parro. Indien nodig houdt de MR tussendoor ad hoc interne bijeenkomsten (zonder directie of bestuur) om de eigen doelen, rollen en acties te bespreken of om een gezamenlijk standpunt te vormen als voorbereiding op een aankomende vergadering.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u interesse heeft om een MR vergadering als toehoorder bij te wonen, kunt u zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van een MR vergadering een email sturen naar mr@vbs-deregenboog.nl. U ontvangt vervolgens een uitnodiging, voorzien van de relevante informatie (zie ook: toehoordersreglement).

Wat betekent de MR voor school en achterban:

Medezeggenschap: De MR is gesprekspartner van de schoolleiding en het schoolbestuur ten aanzien van het beleid en de uitvoering/naleving van vastgesteld beleid. Zij vertegenwoordigt daarmee de ouders en het personeel. In die functie kan de MR als intermediair optreden tussen achterban en bestuur. De MR praat mee over organisatorische, sociale, financiële en juridische zaken en heeft inspraak op een aantal onderwerpen welke zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS link: Bevoegdheden van de medezeggenschapsraad scholen | informatie Wms wet (infowms.nl)). Deze richtlijnen maken het duidelijk waar de gehele MR of een deel (ouders oMR, personeel pMR) inspraak, advies of instemming op heeft. De meeste van deze onderwerpen komen jaarlijks voorbij in een documenten cyclus, zoals het meerjaren schoolplan, het daarvan afgeleide jaarplan en jaarverslagen, het formatieplan, de schoolgids, de begroting. Daarnaast zij er ook actuele onderwerpen (zoals corona protocollen, huisvesting, wijzigingen primair onderwijs).

 

Achterban: Om goed te functioneren als medezeggenschapsorgaan, moet de MR op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs en weten wat er bij de ouders en het personeel leeft. Bij zorgen of vragen is de MR te bereiken door een e-mail te schrijven naar mr@vbs-deregenboog.nl of door het benaderen van individuele leden van de MR. De MR is hiermee geen klachtenloket, maar bespreekt intern ingestuurde e-mails of gemelde zorgen om vervolgens te kijken of er op beleidsmatig vlak met het directie of bestuur over gesproken moet worden. Dit altijd met een insteek op schoolniveau en niet op individueel geval.

 

Transparantie: Om ouders en personeel op de hoogte houden van waar we als MR mee bezig zijn, zullen we regelmatig van ons laten horen via de infobrief. Onze communicatie zal voornamelijk gaan over welke onderwerpen we agenderen of besproken hebben. Communicatie over inhoud of praktische uitvoering ligt immers bij de school(leiding). Notulen zijn opvraagbaar en vergaderingen kunnen worden bijgewoond.

Relevante documenten:

Zorgteam

Specialisten en specifieke begeleiding:

-SPIL zorgoverleg: 4x per jaar zorgoverleg samen met de Wonderboom, GGD, Lumens en Wij Eindhoven

-Zorgteam de Regenboog: 8x per jaar zorgoverleg tussen Intern begeleider, schoolarts, schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werk.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van school voor het personeel én de ouders, is Jolanda Hellings. Zij is als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon aangesteld om de belangen te behartigen van de werknemers en ouders van Vrije School de Regenboog. 
De gesprekken kunnen online of fysiek plaatsvinden en blijven uiteraard vertrouwelijk. 
Jolanda is te bereiken via 040-2583421 of 06-50911852. Haar e-mail adres is: info@jolandahellings.nl. 

MR

Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen


Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner, zoals dit onder andere gestalte krijgt op vrije scholen en kinderdagcentra op antroposofische basis en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

- De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn. 

- De stichting beoogt niet het maken van winst.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen:

– Marlieke Talen, voorzitter
– Jos van der Veldt, penningmeester en vertrouwenspersoon
– Stefan Braken, secretaris
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting.

Kijk voor meer informatie op www.vvsdekempen.nl

 

Contact

Met praktische vragen en opmerkingen over de ouderschenking kun je je wenden tot het administratiekantoor Kubus regenboog@kubus.nl.

Voor andere vragen kun je ons altijd benaderen via e-mail: info@vvsdekempen.nl 

Anker 1
bottom of page