DE ORGANISATIE


Om als school door de overheid erkend te worden en subsidie te verkrijgen is er een formele, aansprakelijke rechtspersoon. Voor SPILcentrum Mimosaplein is dit Stichting de Vrijeschool Eindhoven Zuid, aangesloten bij de “Vereniging van Bijzondere Scholen en het Platform voor Eénpitters”.

De directie

De directie voert het beleid vanuit het bestuur uit. Het managementstatuut regelt de relatie tussen bestuur en directie.

Het bestuur

RSIN 54.81.867

De meest belangrijke taak van het bestuur is toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg van de school. Ze bewaakt de eigenheid van onze school en stelt standaarden vast die de kwaliteit voldoende waarborgen. Tegelijk laten ze ruimte voor de inhoudelijke keuzes van de directie en team. Het bestuur bevraagt de directie op zijn procesgang om kwaliteit te bepalen, te borgen en te verbeteren, stelt op voordracht van de sollicitatiecommissie en de directie nieuwe personeelsleden aan, waakt ervoor dat er een gezond financieel klimaat heerst en stelt via de jaarlijkse begroting budgetten vast.

 

Bestuursleden

Peter Schleijpen; voorzitter, organisatie

Rob Stam; penningmeester

Mirjam Langenbach, secretaris
Theo van Gils, onderwijskwaliteit

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen, de vergaderdata vindt u in de jaarkalender die de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar krijgen. Veranderingen van dit schema verschijnen op de website. De vergaderingen zijn niet openbaar. Aanwezigheid tijdens één van de vergaderingen kan alleen met toestemming van de voorzitter van het bestuur.

Mailadres van het bestuur is bestuur@vbs-deregenboog.nl

 

De Toezichthouder

De Toezichthouder is door het bestuur aangesteld als toezichthouder. Zijn  taak is het bestuur te controleren op zaken als

- Code van goed bestuur

- Financiën

- Realisatie strategische beleidsdoelen

 

De toezichthouder is: Teun Vermeer

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft als wettelijk orgaan formeel medezeggenschap over het beleid vanuit het bestuur. Ze vertegenwoordigt het personeel en de ouders/verzorgers. Daarom bestaat de huidige MR uit 4 ouders/verzorgers en 4 leerkrachten, geheel volgens de wettelijke richtlijnen.

 

Afgevaardigden namens de ouders/verzorgers zijn:

Christine Nabuurs, Voorzitter

Maarten Keijzers, Secretaris

Mike Weerts
Roos Kerkhof

 

Afgevaardigden namens de werknemers:

Suzanne Tamis, Groepsleerkracht
Sigrid Ketelaars, Groepsleerkracht

Cindy Storm, Groepsleerkracht

Linda Maas, Groepsleerkracht

De relatie tussen bestuur en MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.De taak van de MR is vierledig:

1. In door regelgeving vastgelegde onderwerpen geeft de MR aan het bestuur instemming over nieuw te formuleren beleid. In de regel geeft de oudergeleding instemming wanneer de personeelsgeleding adviesrecht heeft of geeft de oudergeleding advies waarna de personeelsgeleding kan instemmen.

2. De MR adviseert afhankelijk van de onderwerpen het bestuur over nieuw te formuleren beleid.

3. De MR controleert of het bestuur het vastgestelde beleid uitvoert. Waar ouders/verzorgers twijfelen aan een juiste uitvoering van het beleid is ze voor ouders/verzorgers en personeel aanspreekpunt.

4. De MR adviseert en spreekt het bestuur aan wanneer zij meent dat de schoolsituatie daarom vraagt.

 

Elke twee maanden overlegt het voltallige bestuur met de gehele MR. Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders/verzorgers en personeelsleden die de vergadering willen bijwonen melden zich vooraf bij de voorzitter. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar MR@vbs-deregenboog.nl

Zorgteam

Specialisten en specifieke begeleiding:

-SPIL zorgoverleg: 4x per jaar zorgoverleg samen met de Wonderboom, GGD, Lumens en Wij Eindhoven

-Zorgteam de Regenboog: 8x per jaar zorgoverleg tussen Intern begeleider, schoolarts, schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werk.

Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen


Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed van Dr. Rudolf Steiner, zoals dit onder andere gestalte krijgt op vrije scholen en kinderdagcentra op antroposofische basis en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

- De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling te zijn. 

- De stichting beoogt niet het maken van winst.


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen:

– Marlieke Talen, voorzitter
– Jos van der Veldt, penningmeester en vertrouwenspersoon
– Stefan Braken, secretaris
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting.

 

Beleidsuitgangspunten

De Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de vrije scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regelingen.De Stichting VVS De Kempen beoogt vrije scholen voor primair onderwijs in De Kempen financieel te steunen. We werken op een transparante en objectieve wijze.

De ouderschenkingen worden per school geadministreerd en zijn volledig beschikbaar voor de school. De in enig schooljaar ontvangen ouderschenkingen worden in het daaropvolgende jaar als subsidie aan de school verstrekt op basis van een door de directie van de school opgesteld plan. Dit gebeurt rekening houdend met enkele randvoorwaarden:

– aftrek van beheer- en administratiekosten;
– eventuele reservering voor een specifieke bestemming;
– voldoende saldo om de subsidie verstrekking mogelijk te maken.
Na afloop van een kalenderjaar legt de directie van de school verantwoording af over de bestedingen.

 

Directie en medewerkers van de school worden niet op de hoogte gesteld van de schenkingen van individuele ouders. Het onderwijs, het verstrekken van materialen of het deelnemen aan schoolactiviteiten is voor iedere leerling gewaarborgd, ongeacht de hoogte van de ouderschenking.

Bestedingsreserve

Voor de vrije basisschool De Regenboog in Eindhoven wordt een bestemmingsreserve aangehouden ten behoeve van de voorgenomen renovatie van het speeltoestel bij de ingang aan het Mimosaplein (25.000,-) en ter (financiële) ondersteuning van de gewenste nieuwbouw. In 2015 heeft de stichting ook financiële steun gegeven aan een toenmalige bouwproject. Ook deze keer wil de stichting steunen om het gebruik van natuurlijke materialen en specifieke inrichting die kenmerkend is voor de antroposofische aanpak mogelijk te maken (beoogde steun is 120.000,-). De beoogde bestemmingsreserve is derhalve 145.000,-; de stand per eind 2020 bedraagt 140.000,-.

Werkwijze/activiteiten

Alle ouders van de deelnemende vrije scholen ontvangen van Stichting VVS De Kempen een informatiepakket waarin wordt aangegeven hoe ouders op vrijwillige basis hun school naar eigen inzicht en draagdracht kunnen steunen.

Het informatiepakket bevat:

een Toezeggingsformulier Ouderschenking

een begeleidend schrijven 

 

De inning van de toegezegde schenkingen en alle administratieve handelingen zijn uitbesteed aan een extern administratiekantoor, Kubus.


vervolg activiteiten

– communicatie en evaluatie met ouders en bestuur van de school

– inning en administratie van de ouderschenkingen

– toelichting op de besteding van de ouderschenking over het verstreken kalenderjaar

– oktober: voorgaande schooljaar v.w.b. ouderschenking administratief afsluiten

– november: besluiten over de aan de school te verlenen subsidie komend kalenderjaar 

 

Incassodata

Op het Toezeggingsformulier Ouderschenking kan gekozen worden voor een jaarlijkse  of een maandelijkse incasso. De jaarlijkse incasso vindt plaats rond 28 december. De maandelijkse incasso’s vinden plaats rond de 28e van elke maand.

 

ANBI-status

De voormalige Stichting tot Steun had een ANBI status. Die willen we voor Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen natuurlijk behouden. De aanvraag hiervoor ligt momenteel bij de Belastingdienst.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en geniet enige belastingvoordelen. Dit houdt onder meer in dat VVS De Kempen geen belasting verschuldigd is over de schenking die van de ouders is ontvangen.

Elke organisatie met een ANBI status heeft een RSIN-nummer. Voor de Stichting Vrienden van de Vrije School De Kempen is het RSIN-nummer: 8167.01.106 (hetzelfde als voor Stichting tot Steun).

 

Jaarrekeningen

Onderstaande links leiden naar de jaarrekeningen van de laatste vijf kalenderjaren. De jaarrekeningen zijn samengesteld uit de staat van Baten en Lasten en de Balans.​ Vanaf 2020 wordt ook het ANBI standaardformulier gepubliceerd. Tot en met 2020 wordt gepubliceerd door de Stichting tot Steun, vanaf 2021 wordt gepubliceerd door de Stichting VVS De Kempen.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANBI standaard formulier 2020

 

Contact

Met praktische vragen en opmerkingen over de ouderschenking kun je je wenden tot het administratiekantoor Kubus regenboog@kubus.nl.

Voor meer vertrouwelijke kwesties kun je contact opnemen Jos van der Veldt e-mail: penningmeester@vvsdekempen.nl