DE ORGANISATIE


Om als school door de overheid erkend te worden en subsidie te verkrijgen is er een formele, aansprakelijke rechtspersoon. Voor SPILcentrum Mimosaplein is dit Stichting de Vrijeschool Eindhoven Zuid, aangesloten bij de “Vereniging van Bijzondere Scholen en het Platform voor Eénpitters”.

De directie

De directie voert het beleid vanuit het bestuur uit. Het managementstatuut regelt de relatie tussen bestuur en directie.

Het bestuur

De meest belangrijke taak van het bestuur is toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg van de school. Ze bewaakt de eigenheid van onze school en stelt standaarden vast die de kwaliteit voldoende waarborgen. Tegelijk laten ze ruimte voor de inhoudelijke keuzes van de directie en team. Het bestuur bevraagt de directie op zijn procesgang om kwaliteit te bepalen, te borgen en te verbeteren, stelt op voordracht van de sollicitatiecommissie en de directie nieuwe personeelsleden aan, waakt ervoor dat er een gezond financieel klimaat heerst en stelt via de jaarlijkse begroting budgetten vast.

 

Bestuursleden

Peter Schleijpen; voorzitter, organisatie

Rob Stam; penningmeester

Mirjam Langenbach, secretaris
Theo van Gils, onderwijskwaliteit

 

Het bestuur komt maandelijks bijeen, de vergaderdata vindt u in de jaarkalender die de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar krijgen. Veranderingen van dit schema verschijnen op de website. De vergaderingen zijn niet openbaar. Aanwezigheid tijdens één van de vergaderingen kan alleen met toestemming van de voorzitter van het bestuur.

Mailadres van het bestuur is bestuur@vbs-deregenboog.nl

 

De Toezichthouder

De Toezichthouder is door het bestuur aangesteld als toezichthouder. Zijn  taak is het bestuur te controleren op zaken als

- Code van goed bestuur

- Financiën

- Realisatie strategische beleidsdoelen

 

De toezichthouder is: Teun Vermeer

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft als wettelijk orgaan formeel medezeggenschap over het beleid vanuit het bestuur. Ze vertegenwoordigt het personeel en de ouders/verzorgers. Daarom bestaat de huidige MR uit 4 ouders/verzorgers en 4 leerkrachten, geheel volgens de wettelijke richtlijnen.

 

Afgevaardigden namens de ouders/verzorgers zijn:

Christine Nabuurs, Voorzitter

Maarten Keijzers, Secretaris

Mike Weerts
Roos Kerkhof

 

Afgevaardigden namens de werknemers:

Suzanne Tamis, Groepsleerkracht
Sigrid Ketelaars, Groepsleerkracht

Cindy Storm, Groepsleerkracht

De relatie tussen bestuur en MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.De taak van de MR is vierledig:

1. In door regelgeving vastgelegde onderwerpen geeft de MR aan het bestuur instemming over nieuw te formuleren beleid. In de regel geeft de oudergeleding instemming wanneer de personeelsgeleding adviesrecht heeft of geeft de oudergeleding advies waarna de personeelsgeleding kan instemmen.

2. De MR adviseert afhankelijk van de onderwerpen het bestuur over nieuw te formuleren beleid.

3. De MR controleert of het bestuur het vastgestelde beleid uitvoert. Waar ouders/verzorgers twijfelen aan een juiste uitvoering van het beleid is ze voor ouders/verzorgers en personeel aanspreekpunt.

4. De MR adviseert en spreekt het bestuur aan wanneer zij meent dat de schoolsituatie daarom vraagt.

 

Elke twee maanden overlegt het voltallige bestuur met de gehele MR. Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Ouders/verzorgers en personeelsleden die de vergadering willen bijwonen melden zich vooraf bij de voorzitter. Vragen of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar MR@vbs-deregenboog.nl

Zorgteam

Specialisten en specifieke begeleiding:

-SPIL zorgoverleg: 4x per jaar zorgoverleg samen met de Wonderboom, GGD, Lumens en Wij Eindhoven

-Zorgteam de Regenboog: 8x per jaar zorgoverleg tussen Intern begeleider, schoolarts, schoolpsycholoog en schoolmaatschappelijk werk.

Stichting tot Steun


Doelstelling van de Stichting tot Steun

“De Stichting heeft ten doel het geven van steun aan instellingen, welke het onderwijs op de grondslag van de antroposofie van Dr. Rudolf Steiner bevorderen, meer in het bijzonder het geven van financiële steun aan de “Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid”, teneinde het onderwijs aan de door deze stichting geëxploiteerde scholen, waar nodig, te bevorderen.” (Uit: Statuten Stichting tot Steun).


Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting tot Steun bestaat op dit moment (augustus 2017) uit de volgende leden:
– Wim van Vroonhoven, voorzitter
– Rob Stam, penningmeester
– Vacature
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden ten dienste van de stichting.

 

Beleidsuitgangspunten

Bij het toekennen van subsidies aan Stichting de Vrije School Eindhoven-Zuid gaat het bestuur, de in enig schooljaar ontvangen gelden in het daarop volgende kalenderjaar als subsidie aan de school verstrekken. Dit gebeurt rekening houdend met enkele randvoorwaarden (aftrek van beheer- en administratiekosten, voldoende saldo om gespreide subsidie verstrekking mogelijk te maken).

Er is bewust voor gekozen om directie en medewerkers van de school niet op de hoogte te stellen over de bijdrage van individuele ouders. Het onderwijs, het verstrekken van materialen of het deelnemen aan verplichte schoolactiviteiten is voor iedere leerling gewaarborgd, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

Werkwijze/activiteiten

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers van de Stichting tot Steun de ‘Richtlijn Ouderbijdrage’. Een richtlijn die het voor iedereen mogelijk maakt om op vrijwillige basis onze school naar eigen inzicht en draagkracht te steunen. Ouders/verzorgers geven op het ‘Toezeggingsformulier Ouderbijdrage’ aan op welk bedrag onze school dat jaar namens hen kan rekenen. Men kan kiezen voor een betaling in één keer of in  maandelijkse termijnen. Voor ouders die tussentijds hun kind inschrijven in onze school geldt dat ze binnen enkele weken na de 1e schooldag het informatiepakket krijgen toegestuurd.


Planning / vervolg activiteiten

– tussentijdse evaluatie en communicatie met ouders en bestuur van school

– toelichting op de besteding van de ouderbijdrage over het verstreken kalenderjaar

– ultimo oktober: voorgaande schooljaar v.w.b. Ouderbijdrage administratief afsluiten

 

Incassodata voor schooljaar 2020 - 2021

incassodatum

28 oktober 2020

27 november 2020

24 december 2020

28 januari 2021

26 februari 2021 

27 maart 2021

28 april 2021

28 mei 2021

28 juni 2021

28 juli 2021

 

ANBI-status

De Stichting tot Steun heeft een ANBI-status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en geniet enige belastingvoordelen. Dit houdt onder meer in dat de Stichting tot Steun geen belasting verschuldigd is over de bijdrage die van de ouders / verzorgers is ontvangen.

Elke organisatie met een ANBI status heeft een RSIN-nummer. Voor de Stichting tot Steun aan de Vrije School Eindhoven-Zuid is dat nummer: 8167.01.106

 

Jaarrekeningen

Onderstaande links leiden naar de jaarrekeningen van de laatste vijf kalenderjaren. De jaarrekeningen zijn samengesteld uit

– de staat van Baten en Lasten

– de Balans.

[jaarrekening 2015]

[jaarrekening 2016]

[jaarrekening 2017]

[jaarrekening 2018]

[jaarrekening 2019]

 

Contact

Met vragen en opmerkingen over de ouderbijdrage of over de Stichting tot Steun kunt u zich wenden tot de heer G. Zuijlen,
administratie en contactpersoon voor de Stichting tot Steun stichtingtotsteun@vbs-deregenboog.nl