top of page
IMG_5890.jpeg

Vrije school pedagogiek

Vrije Basisschool De Regenboog is een basisschool op antroposofische grondslag. Dit betekent voor ons dat we streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van vermogens van onze leerlingen. Daarbij gaat het om het verwerven van kennis, om ontwikkeling van het eigen gevoelsleven, het gevoel voor het sociale, het kunstzinnige, om het versterken van het handelen en het verkrijgen van motorische vaardigheden. We spreken kinderen aan als denkende, voelende en willende wezens. We ervaren dat denken, voelen en willen zich steeds in samenhang met elkaar doorontwikkelen, maar zien nadrukkelijk de verschillende accenten in de verschillende leeftijdsfases. De kracht van het leerplan van de Regenboog is dat het afgestemd is op deze ontwikkelingsfases. Het ondersteunt en stimuleert daarmee de totale ontwikkeling van elk kind.

'Een kind is geen vat dat gevuld moet worden,

maar een vuur dat ontstoken wil worden'

 

Rabelais

Ontwikkeling

Wij willen als vrijeschool ieder kind ruimte en kaders bieden die het nodig heeft om zich over de volle breedte van zijn of haar potenties te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig mens. We willen het kind de mogelijkheid bieden tot de ontplooiing van zijn eigen gaven om zo zijn eigen weg te vinden. Het antroposofische mensbeeld, zoals door Rudolf Steiner is beschreven, vormt hierbij ons uitgangspunt.

Vanuit deze menskundige visie onderscheiden we bij kinderen drie ontwikkelingsfasen. Elke fase vraagt om een eigen, passende pedagogische aanpak. 

In de fase van 0 tot 7 jaar richt de pedagogiek zich op de wilskracht en de fysieke ontwikkeling van het kind. In deze fase ontwikkelen de kinderen zich vooral door te ‘doen’ en `na te bootsen`.  

In de leeftijd van 7-14 ontwikkelt het kind zich met name vanuit het gevoelsgebied. De pedagogiek richt zich op het aanbieden van rijke, levendige beelden, van waaruit levendige voorstellingen en denkbeelden kunnen groeien. 

En vanaf 14 jaar tot 21 jaar is het oordeelsvermogen zodanig gerijpt, dat het denken uit kan groeien tot een zelfstandige kracht.  

Ieder kind maakt daarbij zijn eigen en unieke ontwikkeling door. Binnen de leeftijdsfasen zijn kinderen niet gelijk, toch geeft ons leerplan met als uitgangspunt de ontwikkelingsfasen van het kind veel ruimte om te kijken naar wat voor ieder kind individueel nodig is en wat de klas als geheel vraagt.

Kinderen daadwerkelijk zien

We vinden het op onze school van wezenlijk belang dat we met ons onderwijs aansluiten bij de individuele ontwikkelingsvragen van de kinderen.

IMG_6119.jpeg

Ruimte

en begrenzing

Ruimte en begrenzing

Vanuit dat uitgangspunt krijgt de groepsleerkracht de ruimte om binnen de kaders van ons leerplan eigen keuzes te maken en accenten te leggen, passend bij wat de kinderen vragen / nodig hebben. De groepsleerkracht kiest de werkvormen die in de kinderen steeds weer een beroep doen op de in hen aanwezige scheppende en beeldende krachten.  Dat zorgt voor levendige, kunstzinnige en ritmische lessen. De kinderen worden daarmee werkelijk ‘gezien’ en serieus genomen in de ontwikkelingsvragen die ze stellen.

bottom of page